آسمون دلم شکستهآسمون دلم گرفته
دلم با تو حرفها داره
آسمون يادته وقتي
پیشم اومدی چي گفتی
گفتي وقتی مهر باشه
زندگي هست
يادته گفتی وقتي زندگي هست
آدمي هست
آدمي که باشه
مهرو زندگي هست
آسمون يادته گفتی
آدم مهربونه
دل کسي رو نمی شکونه
آسمون دلم شکسته
دلم و برام شکوندن
آسمون همون آدمی که
به خاطرش مهرو زندگی هست
آسمون دلم شکسته
آسمون آدمي محبت رو کشته
آسمون مهربونی رو بردند
اون رو هم کشتند
آسمون من ديگه مردم
زندگي مرده
مهرو محبت هم....
آسمون اون آدمها
يارو رفيق رو کشتند
ديگه زندگي رو با قي نذاشتند
آسمون دنيا هم مرده
.............


/ 2 نظر / 13 بازدید
shahrokh

اوني كه خاك پاي همه ميشه تا بياد خودشو از زير پاي كسي بالا بكشه تا به سينش برسه و تو قلبش جا كنه , با يه نسيم كوچيك رفته و اسير دست باد شده ... وقتي هيچ كس حتي دوست نداره كف پاشو هم روي خاك بذاره , وقتي همه كفش مي پوشن , ديگه خاك كجا و دل كجا ...؟؟؟ همون بهتر كه به كسي دل نبنده و خودشو به دست باد بده و هر جايي اون بردش بره ... منم همون خاك پستم لياقتم بيشتر از يه لنگه كفش كهنه نيس ... با اين كه مي تونستم يه كوزه خوشگل باشم و رو طاقچه بلندي جا بگيرم كه دست هيچ دلي بهش نرسه اصلا كاشكي دلم اينقد خاكي نبود كاشكي دلم سنگ بود ...

زينب

گير بدي گير دادي ها